Zarejestrowanie pobytu - Opolski Urząd Wojewódzki - Portal Gov.pl (2023)

Zarejestruj swój pobyt jeśli jesteś:

• obywatelem państwa członkowskiego UE,
• obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
• obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej.

Warunki pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

• Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej możesz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy bez konieczności zarejestrowania pobytu.
• Jeżeli pobyt trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jako obywatel Unii Europejskiej jesteś obowiązany zarejestrować swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej przysługuje ci prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełniasz jeden z następujących warunków:
• jesteś pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jesteś osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135,
z późn. zm.) i posiadasz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie
i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
• studiujesz lub odbywasz szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jesteś osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz posiadasz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
• jesteś małżonkiem obywatela polskiego.

Wymagane dokumenty:

• 1 egzemplarz wniosku o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wypełnionego czytelnie w języku polskim (+3 kserokopie);
• ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość
i obywatelstwo (4 kserokopie, oryginał należy przedstawić do wglądu);

Dodatkowe dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku – w zależności od powodu, dla którego ma być dokonana rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej:

1) gdy jesteś pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy):
• pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia ci wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają takiego wpisu do rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2) gdy jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jesteś osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. )i posiadasz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy):
• dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
• dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej.

3) gdy studiujesz lub odbywasz szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jesteś osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz posiadasz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy):
• zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
• dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
• pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie.

4. gdy jesteś małżonkiem obywatela polskiego (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy):
• dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim (aktualny odpis aktu małżeństwa + kserokopia dowodu osobistego/paszportu współmałżonka).

5. jeżeli celem twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy, a jesteś obywatelem UE, w stosunku do którego mają zastosowanie ograniczenia w dostępie do rynku pracy na podstawie umów międzynarodowych, uzyskujesz prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące po otrzymaniu przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę na tym terytorium (art. 16 ust. 2 ustawy):
• przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce składania wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Cudzoziemców
Centrum Obsługi Cudzoziemca

telefon: 77 45-24-607, 77 45-24-610, 77 45-24-691, 77 45-24-126
Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek od 7:45 do 16:30
od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00

Kompletny wniosek możeszzłożyć wyłącznie podczas umówionej wizyty.
Rezerwacja wizyty
https://bezkolejki.eu/ouw

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Przysługuje ci prawo wniesienia odwołania od decyzji, za pośrednictwem wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uwagi
• wniosek składasz osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego).

• wniosek sporządzasz w języku polskim i składasz się na formularzu.

organem właściwym w sprawach zarejestrowania pobytu lub unieważnienia zarejestrowania pobytu, wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce twojego pobytu w Polsce.
• musisz dostarczyć oryginały lub odpisy powyższych dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem nie została poświadczona przez notariusza albo przez występującegow sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (art.76a kpa). Niepotwierdzone w powyższy sposób kserokopie dokumentów nie mogą stanowić dowodów w postępowaniu administracyjnym.

• dokumenty sporządzone w języku obcym dołącz do wniosku wrazz ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

• przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE musisz okazać ważny dokument podróży, a w przypadku, gdy odbioru dokonuje twój pełnomocnik – także pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia. Obywatel UE może okazać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

• odmowa lub unieważnienie zarejestrowania pobytu, odmowa wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE następują w drodze decyzji.

Jeśli jesteś obywatelem UE możesz otrzymać odmowęzarejestrowania pobytu w przypadku, gdy:
1) nie spełniasz warunków pobytu określonych w ustawie lub
2) twój pobyt jako obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zarejestrowanie pobytu unieważnia się, w przypadku, gdy:
1) nastąpiło na podstawie podrobionych lub przerobionych dokumentów lub fałszywych informacji lub
2) twój pobyt jako obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu:

zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wymieniasz w przypadku gdy:
- zmienią się dane w nim zamieszczone,
- ulegnie zniszczeniu

wniosek składasz osobiście (wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego).
• przy składaniu wniosku okaż ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 900 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U.z 2021r.,poz. 1392)
3) Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735)

TytułWersjaDane zmiany / publikacji
Zarejestrowanie pobytu4.030.09.2021 14:24 Anna Bartoszek-Dec
Zarejestrowanie pobytu3.013.09.2021 14:56 Anna Bartoszek-Dec
Zarejestrowanie pobytu2.010.09.2021 14:20 Anna Bartoszek-Dec
Zarejestrowanie pobytu1.010.08.2020 13:57 Anna Bartoszek-Dec

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 03/19/2023

Views: 6300

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.