Wymiana/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (2023)

1. Kogo dotyczy wniosek?

Jeśli jesteś obywatelem UE, zamierzasz zostać w Polsce i posiadasz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.

2. Kiedy muszę złożyć wniosek?

Gdy:

 • uległy zmianie Twoje dane osobowe
 • dokument został uszkodzony
 • uległ zmianie wizerunek twarzy w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego na dokumencie
 • upłynął termin ważności dokumentu

Zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane przed dniem 01.08.2021 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 03.08.2026 r. W związku z powyższym podlegają wymianie najpóźniej do dnia 03.08.2026 r.

3. Warunki, które muszę spełnić
 • wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu
 • wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami
 • dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego
 • oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu lub załączyć ich notarialne poświadczenie
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne przez okres 10 lat
4. Jakie dokumenty muszę złożyć?
 • 1 egzemplarz wniosku o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu Pobierz
 • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo ( 1 kopia, wszystkich zapisanych stron)
 • 2 fotografienieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, mających wymiary 35mm x 45mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz obywatela Unii Europejskiejod wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linię oczu, która powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor skóry;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków prawa pobytu przez okres przekraczający 3 miesiące.

I. W przypadku wykonywania pracy:

 • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

II. W przypadku pracy na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

III. W przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego:

 • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
 • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:

- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową- wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
- zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej- wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
-zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków- wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

IV. W przypadku małżeństwa z obywatelem polskim:

 • dokument potwierdzający zawarcie małżeństw z obywatelem polskim (opis aktu małżeństwa),
 • kserokopię dokumentu tożsamości małżonka (dowód osobisty lub paszport) – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialne poświadczenie;

V. W przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1-4:

 • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku,
 • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:

- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową- wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
- zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej- wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
-zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków- wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

VI. W przypadku, gdy członek rodziny będący również obywatelem UE przebywa lub dołącza do obywatela UE:

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
 • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
5. Jakie opłaty muszę wnieść?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 92, poz. 532) w powyższych sprawach nie pobiera się opłat.

6. Gdzie mogę złożyć wniosek?

Osobiście w Oddziale Obsługi Klienta przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą I)
Godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek).

7. Jak długo będę czekać na decyzję?

Powyższych czynności dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wniosku przez cudzoziemca.

8. Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

Dokumenty należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań, we wskazanym w nich miejscu i terminie. Dokumenty można uzupełnić osobiście w Oddziale Obsługi Klienta przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą I), godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek).

9. Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

10. Dodatkowe informacje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2369).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2021r., poz. 1392).

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzezformularz kontaktowy.

Materiały

Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii EuropejskiejWzór​_wniosku​_o​_wymianę​_lub​_wydanie​_nowego​_zaświadczenia​_o​_zarejestrowaniu​_pobytu​_obywatela​_UE.docx0.06MB
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 04/05/2023

Views: 6298

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.